» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 114571 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 12/01/1393 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید23770 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 13572 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 19900 6115
دوشنبه 17027 5887
جمعه 18852 5369
شنبه 16752 5628
چهارشنبه 13384 5635
پنجشنبه 13565 5410
سه شنبه 15091 5704
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 13572 6430
16الی 20 عصر 22269 7279
20الی 24 شب 16858 5188
8الی 12 ظهر 19254 7394
12الی 16 بعدازظهر 18848 7286
4الی 8 صبح 23770 6171