» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 147869 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید28601 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 20261 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 24530 9467
دوشنبه 21518 9088
جمعه 23539 8543
شنبه 21897 9079
چهارشنبه 18134 8815
پنجشنبه 18333 8663
سه شنبه 19918 8881
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 20261 10697
16الی 20 عصر 27687 11236
20الی 24 شب 21187 7977
8الی 12 ظهر 25286 11500
12الی 16 بعدازظهر 24847 11442
4الی 8 صبح 28601 9684