» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 159115 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید30591 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 22379 نفر

 » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه2598310490
دوشنبه2306910149
جمعه250329593
شنبه2351210168
چهارشنبه198949917
پنجشنبه 197819613
سه شنبه2184410020
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2237912130
16الی 20 عصر 2947312463
20الی 24 شب 227448920
8الی 12 ظهر 2708212797
12الی 16 بعدازظهر 2684612671
4الی 8 صبح 3059110969