» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 160749 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید30906 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 22749 نفر

 » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه2623310655
دوشنبه2329910304
جمعه252809738
شنبه2371610319
چهارشنبه2012410064
پنجشنبه 199989751
سه شنبه2209910176
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2274912355
16الی 20 عصر 2969112630
20الی 24 شب 229429053
8الی 12 ظهر 2729312948
12الی 16 بعدازظهر 2716812867
4الی 8 صبح 3090611154