» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 131093 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید25903 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 17105 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 22096 7701
دوشنبه 18981 7356
جمعه 21177 6828
شنبه 19552 7326
چهارشنبه 15823 7169
پنجشنبه 15948 6964
سه شنبه 17516 7291
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 17105 8415
16الی 20 عصر 24992 9255
20الی 24 شب 19110 6521
8الی 12 ظهر 22052 9390
12الی 16 بعدازظهر 21931 9354
4الی 8 صبح 25903 7700