» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 168065 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید31966 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید 23707 نفر

 » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه2713411335
دوشنبه2445710994
جمعه2641710466
شنبه2466010967
چهارشنبه2124010819
پنجشنبه 2098210439
سه شنبه2317510922
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2444613545
16الی 20 عصر 3082613425
20الی 24 شب 237079599
8الی 12 ظهر 2858413735
12الی 16 بعدازظهر 2853613746
4الی 8 صبح 3196611892