» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 152114 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید29305 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 21161 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 25081 9852
دوشنبه 22094 9496
جمعه 24088 8938
شنبه 22420 9461
چهارشنبه 18792 9247
پنجشنبه 18957 9044
سه شنبه 20682 9341
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 21161 11291
16الی 20 عصر 28415 11706
20الی 24 شب 21826 8358
8الی 12 ظهر 25923 11982
12الی 16 بعدازظهر 25484 11871
4الی 8 صبح 29305 10171