» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 121136 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید24616 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 15176 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 20695 6647
دوشنبه 17628 6292
جمعه 19840 5842
شنبه 17844 6169
چهارشنبه 14496 6188
پنجشنبه 14536 5893
سه شنبه 16097 6200
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 15176 7051
16الی 20 عصر 23226 7904
20الی 24 شب 17882 5640
8الی 12 ظهر 20261 8036
12الی 16 بعدازظهر 19975 7930
4الی 8 صبح 24616 6670