» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 126087 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید25236 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 16159 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 21429 7099
دوشنبه 18228 6690
جمعه 20475 6237
شنبه 18758 6658
چهارشنبه 15125 6609
پنجشنبه 15235 6317
سه شنبه 16837 6666
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 16159 7571
16الی 20 عصر 24097 8463
20الی 24 شب 18484 6015
8الی 12 ظهر 21170 8628
12الی 16 بعدازظهر 20941 8513
4الی 8 صبح 25236 7086