» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 118451 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 12/01/1393 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید24342 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 14698 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 20326 6375
دوشنبه 17309 6092
جمعه 19564 5650
شنبه 17415 5904
چهارشنبه 14076 5903
پنجشنبه 14167 5692
سه شنبه 15594 5946
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14698 6778
16الی 20 عصر 22736 7595
20الی 24 شب 17484 5411
8الی 12 ظهر 19784 7705
12الی 16 بعدازظهر 19407 7617
4الی 8 صبح 24342 6456