» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 140515 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید27455 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 18901 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 23504 8853
دوشنبه 20297 8418
جمعه 22635 7937
شنبه 20936 8477
چهارشنبه 17098 8150
پنجشنبه 17348 8015
سه شنبه 18697 8186
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 18901 9831
16الی 20 عصر 26552 10518
20الی 24 شب 20282 7436
8الی 12 ظهر 23761 10696
12الی 16 بعدازظهر 23564 10642
4الی 8 صبح 27455 8913