» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 154589 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید29779 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 21562 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 25462 10092
دوشنبه 22378 9693
جمعه 24420 9167
شنبه 22844 9711
چهارشنبه 19174 9474
پنجشنبه 19286 9256
سه شنبه 21025 9555
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 21562 11570
16الی 20 عصر 28764 11978
20الی 24 شب 22156 8543
8الی 12 ظهر 26296 12246
12الی 16 بعدازظهر 26032 12167
4الی 8 صبح 29779 10444