» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 146503 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید28431 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 20015 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 24327 9352
دوشنبه 21357 8966
جمعه 23347 8421
شنبه 21774 8974
چهارشنبه 17989 8707
پنجشنبه 18175 8552
سه شنبه 19534 8743
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 20015 10530
16الی 20 عصر 27525 11107
20الی 24 شب 21015 7866
8الی 12 ظهر 24925 11369
12الی 16 بعدازظهر 24592 11289
4الی 8 صبح 28431 9554