» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 137334 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید26888 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 18312 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 23006 8493
دوشنبه 19876 8128
جمعه 22140 7617
شنبه 20457 8147
چهارشنبه 16780 7888
پنجشنبه 16805 7687
سه شنبه 18270 7908
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 18312 9450
16الی 20 عصر 26063 10151
20الی 24 شب 19911 7201
8الی 12 ظهر 23147 10293
12الی 16 بعدازظهر 23013 10261
4الی 8 صبح 26888 8512